ФОРЕКС АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Облигации: Какво представляват и как да инвестирате в тях?

Един от най-популярните активи на финансовите пазари, за които повечето хора са чували са т.нар. облигации. Но макар да са известни за мнозинството, то не са много тези, които знаят всъщност какво представляват и как да инвестират в този вид ценни книжа.

 • Какво е облигация?
 • Как работят тези дългови ценни книжа?
 • Какво е емитиране на облигации?
 • Какво е доходност на облигации?
 • Различните видове облигации
 • Разликата между акции и облигации
 • Как да започнете инвестиции в облигации ?
 • Как да купите облигации?

Тогава тази статия е точно за Вас. Да започваме!

Какво е облигация?

Облигация е финансови актив с фиксирана доходност, който осигурява дългосрочен начин за набиране средства на различни органи и институции. Всъщност, всички облигации са вид дълг (дългови ценни книжа). Tе представляват документ за дълг, което е ефективно обещание за плащане, направено от емитента на облигации към притежателя на дългови ценни книжа съгласно условията на инструмента.

Въпреки че съществуват различни видове облигации, които ще обсъдим в тази статия, то в основата си всички облигации работят по един и същ начин.

 • Емитентът поема задължението
 • Лицето, което купува дълга, облигационерът, е онзи, който осигурява средствата.

В последствие емитентът на облигации може да използва тези средства, за да финансира какъвто и да е план за изразходване на средства. В замяна на това, плаща фиксирана лихва по дълга на редовни интервали от време за срока на емитираната облигация.

В края на срока на дадените дългови ценни книжа се счита, че облигацията е платима. В този момент емитентът връща първоначалната дължима сума (известна като главница).

Облигации — характеристики

Повечето видове облигации споделят някои основни характеристики включително:

Рейтинг Форекс брокеров:
 • Номинална стойност — паричната сума, която дадена облигация ще струва при падежа.
 • Купон — лихвеният процент, който даденият емитент на облигации ще изплати на базата на номиналната стойност на облигация.
 • Дати на купон — датите, на които даденият емитент ще прави лихвените плащания.
 • Падеж — датата, на която облигацията изтича и даденият емитент трябва да плати номиналната стойност на притежателя на дълговите ценни книжа.
 • Цена на емитиране — цената, на която емитентът първоначално продава облигации.

Как купить акции и получать дивиденды? Пошаговая инструкция для новичков (16+)

Двете основни особености на облигациите са:

10 фишек внутридневной торговли от Виктора Макеева

 1. Кредитен рейтинг
 2. Падеж

Те са определящи фактори за купонния процент. Кредитните рейтинги на дадена компания се определят от агенции като Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch и тн. Най-качествените облигации се наричат инвестиционен клас. Облигации, които не се считат за инвестиционен клас се наричат «високодоходни» или «боклук».

Инвестиции в Польше. Как покупать акции.

Високодоходните облигации носят и по-високи рискове за инвеститорите, именно поради тази причина и техните купонни лихви са по-високи от дългови ценни книжа с «инвестиционен клас».

Рейтинг Форекс платформ:

Дългови ценни книжа — как работят?

Когато правителство, компания или друго юридическо лице иска да събере финансиране за нови проекти и рефинансиране на съществуващи дългове те могат да практикуват емитиране на облигации директно на инвеститорите.

3 причины инвестировать в акции на длительный срок. Почему инвестиции лучше трейдинга?

Вземащият заем (емитент) издава дългови ценни книжа, която включва условията на кредита и лихвените плащания, които ще бъдат извършени, както и времето, в което взетите на заем средства (главницата) ще бъдат изплатени (падеж).

Лихвеното плащане (купонът) е част от възвръщаемостта, която притежателите на облигации печелят за заемане на своите средства на емитента. Лихвеният процент, който определя плащането, се нарича купон.

Първоначалната цена на дадена облигация обикновено се определя като номинална стойност. Реалната пазарна цена на облигация зависи от редица фактори:

 • Кредитен рейтинг на емитента
 • Срока до изтичане
 • Купонния процент в сравнение с общата лихвена среда към момента.

Повечето облигации, след като бъдат емитирани, могат да бъдат продавани от първоначалния им собственик на други инвеститори. С други думи казано при инвестиране в облигации, инвеститорът не е задължен да задържи закупените дългови ценни книжа до падежа им.

Обичайно е също така облигациите да бъдат изкупувани от кредитополучателя, ако лихвените проценти намаляват или ако кредитът на кредитополучателя се е подобрил и той може да преиздава нови облигации с по-ниски разходи.

Емитиране на облигации

Транзакцията, при която се издава нов дълг за купувачите, е известна като емитиране на облигации и първичен пазар, но той е само част от целия пазар на облигации. Има и вторичен пазар, на който емитираните облигации се търгуват между купувачи и продавачи като дългови ценни книжа.

Пазарът на облигации е огромен и далеч надвишава стойността на пазара на други ценни книжа от фондовите пазари като акциите.

Най-големите емитенти на облигации са правителствата. Правителствата прибягват до емитиране на държавни облигации, за да подпомогнат финансирането на разходите, необходими за подкрепа на техните страни. Другите основни емитенти на дълг с фиксиран доход са банките и корпорациите. По-надолу ще обсъдим темата за държавни облигации и корпоративни облигации.

Облигациите, разбира се, не са единственият вид обезпечение. Дебентура, търговски книжа и тн са други видове дълг. Като цяло облигациите обикновено имат по-дълги срокове от останалите дългови ценни книжа.

Доходност на облигации

Доходност на облигации е възвръщаемостта, която инвеститор може да реализира ако направи инвестиция в облигации. Доходност на облигацията може да бъде определена по различни начини като методът, че доходността е равна на купонния процент на облигацията е най-популярен.

Терминът крива на доходност на облигации (англ. bond yield curve) се дефинира с връзката между краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти по държавни ценни книжа с фиксирана доходност (държавни облигации). Тази крива може да е графика на доходността по облигации с всякакъв матуритет, от 1 месец до 30 години.

Ето и някои основни правила»

 • Когато кривата на доходността става по-стръмна, това обикновено отразява очакванията за по-високи лихвени проценти в бъдеще, което сигнализира за бъдещ икономически растеж.
 • Изглаждане на кривата показва очаквания, че икономиката ще се забави
 • Ако кривата на доходност на облигациите се обърне — това се смята за сигнал за икономическа рецесия.

При нормални обстоятелства графиката на доходността трябва да има форма на възходяща дъга. Все пак има и аномалии като обърнатата крива на доходност по облигации.

Явлението обърната крива на доходността се наблюдава, когато дългосрочните облигации предлагат по-ниска доходност от краткосрочните. Тази крива е мечи сигнал за икономиката и фондовите пазари, защото означава, че все повече инвеститори се насочват към дългосрочни държавни облигации, считани за активи убежища.

Чем фондовый рынок отличается от форекса? Что лучше?

Всичко това се случва е за сметка на търсенето на рискови активи като акции например.

На изображението по-долу можете да видите примери за различните видове крива на доходност по облигации на САЩ.

Как Определить Акцию Которая Выстрелит(Биржа,Форекс,Рынок).

 1. Със синьо е маркирана обърната крива на доходността
 2. С оранжево плоска крива,
 3. С жълто нормална крива,
 4. С черно е отбелязана стръмна крива на доходност по облигации.

Тествайте търговията с акции и облигации, и още над 8000 финансови инструмента без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата демо сметка сега като кликнете на банера по-долу.

Облигации и лихви

Има тясна връзка лихвените проценти и облигациите. Тъй като облигациите изплащат периодично определена сума (доходност на облигации):

 • Цената на облигациите се увеличава, когато лихвените проценти падат
 • Цената на дългови ценни книжа се понижава, когато лихвите се повишат.

Поради това цените на пазарите могат да варират спрямо цената на издаване. Те често се използват като показател за средносрочните и дългосрочни очаквания за лихвените проценти.

Така може да стигнем до извода, че ако лихвените проценти на дадена страна се увеличават, то се увеличава съответната доходност по местните държавни ценни книжа. И обратното, ако лихвените нива се понижават, то доходността по дадените държавни облигации се понижава.

Видове облигации

В тази част на статията ще обсъдим четирите основни вида облигации. Това са:

 • Корпоративни облигации
 • Държавни облигации
 • Общински облигации
 • Наднационални облигации.

Нека да разгледаме всеки един от тези видове облигации с повече подробности.

Корпоративни облигации

Компаниите могат да набират средства по два основни начина:

 1. Емитиране на акции
 2. Емитиране на облигации

Има много причини една корпорация да иска да набере капитал чрез такива методи, включително сливания и придобивания, и да финансира разходите за разширяване.

Повишаването на капитала има своята цена разбира се. В случая при акциите, дружеството се отказва от част от правото на глас и обикновено трябва да изплаща дивидент.

В същото време, дадена компания може да извършва емитиране на облигации с широк спектър от падежи. Корпоративните облигации обикновено се отнасят до корпоративен дълг със срок най-малко една година. Вместо това, краткосрочният дълг се нарича корпоративни книжа.

Вторичният пазар на корпоративни облигации най-често е извънборсов (OTC), въпреки че част корпоративния дълг се търгува и на фондовите борси.

Държавни облигации

Държавни облигации са вид държавен дълг, който обикновено е средносрочен или дългосрочен — от няколко години до няколко десетилетия. Това е в противоречие с формите на краткосрочен държавен дълг, като например съкровищни бонове (T-bills).

Основните държавни облигации разполагат с много ликвидни борсово търгувани фючърсни договори. Това означава, че те са лесни за търговия от физически лица.

Ето списък на някои основни държавни облигации:

 • US Т-bond (наричани още дългосрочни облигации, които имат дълги падежи, вариращи от 20 до 30 години);
 • US T-notes (средносрочен американски дълг, с падеж от 2 до 10 години);
 • UK Gilts (имат средно- и дългосрочни версии, и двата са вид британски държавен дълг);
 • German bund (известни също като къси облигации, германски дълг с падеж около 2 години);
 • German BOBL (Bundesobligationen, средносрочен германски дълг, за срок от 4,5 до 5,5 години);
 • Италиански държавни облигации (известни също като BTP, Buoni del Tesoro Poliannuali, средносрочни и дългосрочни италиански съкровищни облигации с падеж от 3 години до 30 години).

Въпреки че ликвидността и рискът зависят от въпросното правителство, като правило повечето държавни облигации обикновено са ликвидни и се възприемат като нискорискови, особено за държави с големи стабилни икономики, като например страните от Г-7. Трябва да отбележим, че въпреки това винаги има известен риск.

Например, Русия има 12-ата най-голяма икономика в света (измерена от МВФ и Световната банка през 2022 г.), но все още не изпълнила задълженията си по своя вътрешен дълг от края на 90-те години. Освен това, често обявява мораториум върху външния си дълг (т.е. финансови задължения), когато се намира в икономически затруднения.

Търгувайте ДЗР върху най-популярните американски и немски облигации, и още над 8000 финансови инструмента с регулиран брокер като Admiral Markets. Кликнете на банера отдолу и започнете ДЗР търговия с облигации още днес!

Общински облигации

Общинските облигации са вид под-държавен дълг. В Съединените щати облигациите, емитирани от федералното правителство, са съкровищни книжа (Treasury Notes) и облигации, както бе споменато по-горе.

Под федералното равнище, по-малките клонове на правителството също издават дълг, за да финансират своите програми за капиталови разходи.

Дълговите ценни книжа, емитирани от местно самоуправление или агенция, като щати, градове, окръзи и дори училища и летища, които са публична собственост, се наричат общински облигации (muni bonds). Общинският дългов пазар въобще не е малък, оценен е на няколко трилиона долара.

В САЩ лихвите, натрупани по такъв дълг, обикновено са освободени от федерален данък и понякога могат да бъдат освободени от държавния данък.

Наднационални облигации

Наднационалните облигации са дългосрочна форма на дълг, която надхвърля границите на една страна. Те са много подобни на държавния дълг и обикновено имат висок кредитен рейтинг. Добър пример за наднационални облигации са тези, издадени от Европейската инвестиционна банка, дългосрочна кредитна институция, притежавана от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС).

Рейтинг на облигации

Както установихме, облигационерът ефективно отпуска пари на емитента на облигации. Сега, когато става дума за кредитиране на капитали, едно от най-важните неща, които трябва да знаете, е колко надежден е кредитополучателят. Именно тук се намесват рейтинги на облигации.

Компании като Moody’s и Standard & Poors предоставят услуги за кредитен рейтинг, които имат за цел да помогнат на инвеститорите да направят преценка за това колко е вероятно издателят на дългови инструменти да изпълни задълженията си за плащане.

Ето и няколко насоки как да се ориентирате в различните рейтинги на облигации:

 1. Най-високият рейтинг е AAA
 2. Облигациите, които са с рейтинг BBB или по-високи, се считат за инвестиционни.
 3. Облигациите, чийто рейтинг е BB или по-нисък, се означават като високодоходни, известен също със статус на боклук.

Дълг, които има статус на боклук, се счита, че е изложен на по-голям риск от неизпълнение. Това намалява привлекателността му, при равни останали условия. Следователно емитентът на облигации е принуден да определи купон с по-висока ставка, за да привлече средства.

Разлика между акции и облигации

Акции и облигации са едни сред най-популярните инструменти, когато става въпрос за инвестиции на финансовите пазари. Друг популярен начин за инвестиция са банковите депозити, които обаче изглеждат все по-малко привлекателни, поради ниските лихвени нива по депозитите.

Общото между акции и облигации е, че са ценни книжа, кои се търгуват на финансовите пазари и могат да носят доходност. Въпреки това те са много различни.

Ето и основните разлики между двата вида ценни книжа:

 • Докато акциите са ценни книжа с променлива доходност, то облигациите са с фиксирана.
 • Акциите купуват собственост, а облигациите дълг.

Така, когато закупите акции на една компания, то вие притежавате дял от нея. А когато закупите облигации, то вие инвестирате в дълг като фактически давате на компанията капитал на заем, за което тя се задължават да изплати лихва след определен срок.

Трябва да отбележим и че акциите са считани за по-рискови ценни книжа от облигациите, тъй като има много фактори, които могат да повлияят върху представянето на акциите на една компания.

Но трябва да се отбележи, че освен по-рискови, акциите могат да ви дадат и по-голяма доходност. Докато при облигациите е обратно. При тях риска е по-нисък и доходността също.

Започнете да търгувате над 4000 акции при комисионни от $0,01 и минимум за транзакция от $1 с Admiral Market. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Търговия с облигации

Както бе споменато по-рано, при обсъждането на пазарната цена на облигациите, стойността им е силно обвързана с лихвените проценти. Това прави фючърсите на облигации добър начин за търговия, ако имате представа за бъдещото представяне на лихвените проценти или ако искате да хеджирате експозицията си от лихвен риск.

Точно както Форекс пазара, пазарът на облигации може да бъде раздвижван сериозно от икономически новини. Ако искате да сте в течение с това, което засяга финансовите пазари, можете да разполагате с пакет с всички необходими инструменти като част от Вашата платформа за търговия.

Днешната търговия с облигации може да бъде пасивна или активна. Независимо кой подход ще възприемете има 3 вида стратегии, с които може да започнете:

 1. Купи и задръж. Ако търсите пасивна стратегия за инвестиция в облигации, то току що я намерихте. Просто купете облигация и я задръжте да падежа.
 2. Облигационна стълба. Това е по-активна стратегия за търговия с облигации, при която ще притежавате множество облигации с различни падежи. Когато краткосрочните облигации падежират, използвайте постъпленията, за да купите дългосрочна облигация.
 3. Замяна. Това е още по-активен подход за търговия с облигации. Трябва да продадете губеща облигация, за да получите данъчна отстъпка и да реинвестирате средствата в друга облигация. Премахвате облигация без особен потенциал и купувате облигация с по-висока доходност, за да изградите по-стабилно портфолио.

Тук трябва да отбележим, че няма правилен и грешен подход, всеки трейдър и инвеститор трябва да избере най-подходящия подход за самия него и да започне да гои прилага, за да види какви ще са резултатите.

Дългови ценни книжа на САЩ

Най-значимите облигации на финансовите пазари са американски облигации. Щатското правителство емитира три вида дългови ценни книжа, за да финансира задълженията си с падеж:

 • до 1 година (T-bills)
 • до 10 години (T-notes)
 • до 30 години (T-bonds)

10-годишните американски облигации са най-широко следения дългов инструмент на финансовите пазари и тяхната доходност често се използва като ориентир за други лихвени проценти, като например лихвените проценти по ипотечните кредити.

Доходността по 10-годишните щатски държавни ценни книжа има силна положителна корелация с очакванията за основните лихвени проценти в САЩ.

 • Нарастващите очаквания за вдигане на лихвените нива водят до ръст на доходността по 10-годишните щатски облигации.
 • Нарастващите очаквания за понижаване на лихвените нива водят до спад на доходността по 10-годишните щатски облигации.

Правителството на САЩ издава 10-годишни дългови ценни книжа 4 пъти в годината — през февруари, май август и ноември.

Пазарните участници използват доходността по 10-годишните американски облигации не само за изчисляване на доходността на инвестицията, но и лихвите по ипотеките. Този показател може да сигнализира и каква е увереността на инвеститорите.

Когато увереността е висока — доходността също се увеличава, тъй като търсенето на облигации намалява. В тези периоди инвеститорите се насочат към по-рискови активи в търсене на по-висока доходност. Обратното също е вярно.

Инвеститорите, които закупуват дългови ценни книжа могат да изберат да ги задържат до падежа им или да ги продадат на вторичния пазар. Няма определен минимален срок за задържането им. Най-популярният метод за търговия и инвестиции в облигации чрез:

 1. Фючърси на облигации
 2. Договори за разлика (ДЗР) на фючърси на облигации
 3. Борсово търгувани фондове инвестиращи в облигации

ДЗР дават възможност на трейдърите и инвеститорите да отварят позиции с по-голям капитал от този, с който разполагат в сметката си за търговия, както и да печелят и повишаващи и при понижаващи се цени.

Admiral Markets предоставя възможност за търговия със ДЗР на фючърси на 10-годишни американски и немски облигации (Bunds), които са едни от най-популярните държавни ценни книжа на финансовите пазари.

По-долу можете да намерите графика на цената на ДЗР на 10-годишните американски облигации (T-notes):

Заработок на акциях — как заработать на акциях и ценных бумагах: ТОП-3 способа + инструкция

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, #USTNote_U0, Дневна графика с диапазон на данните 7 август 2022 — 2 юли 2022 година. Изготвена на 2 юли 2022 в 16:30. Моля отбележете, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Мой пассивный доход с дивидендных акций. Дивидендная зарплата с 4 млн на 2021 год. Дивиденды 2021.

През 2022 година цената на 10-годишните американски държавни облигации (#USTNote) се понижи с 0,5%, през 2022 падна с още 1,3%, през 2022 изтри нови 0,2% от стойността си, а през 2022 загуби още 1,4%. Все пак през 2022 година USTNote скочи с 5,2%. Така за 5 години цената на 10-годишните щатски държавни ценни книжа е нараснала с 1,3%.

Как да купя облигации?

Въпросът, на който все още не сме дали отговор в тази статия, а вероятно много то вас все още се питат е «как да купя облигации?». Можете да започнете инвестиране в облигации само в три стъпки:

За повече информация как да отворите реална сметка за инвестиране в облигации с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите и продадете облигации с ДЗР на американски 10-годишни държавни ценни книжа (#USTNote).

Как да купите облигации?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на «Състояние на пазара»
 3. Потърсете инструмент започващ с #USTNote
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете «Прозорец на графика»
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон «Нова поръчка» (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон «Покупка на пазар»

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в #USTNote вие очаквате поскъпване на щатските 10-годишни държавни ценни книжа, за да може да извлечете печалба от вашата сделка.

Как да продадете облигации?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на «Състояние на пазара»
 3. Потърсете валутната дойка GBP/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете «Прозорец на графика»
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон «Нова поръчка» (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон «Продажба на пазар»

Когато отваряте продажба (къса позиция) в #USTNote Вие очаквате поевтиняване на щатските 10-годишни държавни ценни книжа, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Започнете да търгувате ДЗР върху американски и немски облигации, както и още над 8000 финансови инструмента с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи — MetaTrader 5. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 напълно безплатно като кликнете на банера отдолу!

Вижте още:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу «Анализ»), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

Доходность и риск | Акции vs Облигации | Куда инвестировать 2020. Инвестиции с Николаем Мрочковским

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу «Автор») на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Admirals

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.

Цифровая торговля более чем 5000 облигаций

Торгуйте более чем 5000 государственных и корпоративных облигаций в Европе, США, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке в цифровом формате.

Почему следует выбрать Saxo Bank для торговли облигациями

Высоко конкурентоспособные цены
Цифровая торговля облигациями
Отмеченная наградами платформа
Надежное экспертное обслуживание на протяжении более 25 лет

Высококонкурентные комиссии по облигациям

Мы предлагаем три уровня ценообразования в зависимости от уровня счета. Все цены имеют эквивалент, если сделка совершается в другой валюте.

Swipe left or right for more

Тип облигаций Классический Платиновый VIP
Европейские государственные облигации 0,20 % (мин. 80 EUR) 0,10 % (мин. 60 EUR) 0,05 % (мин. 50 EUR)
Государственные облигации США* 0,20 % (мин. 80 EUR) 0,10 % (мин. 60 EUR) 0,05 % (мин. 50 EUR)
Корпоративные облигации Европы и США 0,20 % (мин. 80 EUR) 0,10 % (мин. 60 EUR) 0,05 % (мин. 50 EUR)
Облигации развивающихся стран** 0,20 % (мин. 80 EUR) 0,10 % (мин. 60 EUR) 0,05 % (мин. 50 EUR)

* В случае государственных облигаций США дополнительно взимается сбор третьей стороны в размере 0,0004 % (включен в цену).
** Аналогичные цены применяются к другим местным облигациям.

Получайте более низкие цены по мере торговли, повысив свой уровень счета до платинового и VIP — узнать больше

Воспользуйтесь полностью цифровым исполнением облигаций

Низкие спреды

Ордера направляются непосредственно на оптимизированную цифровую аукционную площадку, где присутствуют более 50 поставщиков, которые конкурируют за ваш ордер и предлагают наилучшую цену и мгновенное исполнение сделки.

Низкие комиссии

Мы можем полностью исключить ручную обработку из традиционного процесса торговли облигациями и существенно снизить затраты, чтобы вы могли воспользоваться значительно более низкими комиссиями.

Ликвидность 1-го уровня

Нашим источником ликвидности является сеть более чем из 50 поставщиков ликвидности 1-го уровня на глобальном внебиржевом рынке, которая охватывает как рынки США и Евросоюза, так и развивающиеся рынки, включая LATAM, APAC и MENA.

Начните уже сегодня!

Онлайн-торговля облигациями на отмеченной наградами торговой платформе

Онлайн-торговля облигациями на отмеченной наградами торговой платформе

SaxoTraderGO — это наша мощная, но простая в использовании платформа. Торгуйте с ПК, Mac, планшета или смартфона.

Мощные инструменты для торговли облигациями

Воспользуйтесь обширным графиком с более чем 50 техническими индикаторами, встроенными торговыми сигналами и инновационными инструментами управления рисками.

Получите доступ более чем к 5000 облигаций онлайн и более чем к 33 000 облигаций офлайн.

Получите доступ более чем к 40 000 инструментов. Торгуйте валютой, форекс-опционами, CFD, акциями, биржевыми фондами (ETF), фьючерсами, облигациями и котируемыми опционами с одного кросс-маржинального мультивалютного счета.

Узнать больше

Облигации как маржинальное обеспечение

Saxo Bank разрешает использование процента инвестиций в определенные облигации в качестве обеспечения для операций маржинальной торговли.

Залоговая стоимость позиции по облигации зависит от рейтинга конкретной облигации, как описано ниже.

Определение рейтинга * Процент обеспечения
Максимальный Рейтинг (AAA) 95 %
Очень Высокое Качество (AA) 90 %
Высокое Качество (A) 80 %

* Внутренний рейтинг Saxo Bank .

Пример. 80 % рыночной стоимости позиции по облигации с рейтингом А может использоваться в качестве обеспечения (вместо наличных средств) для торговли маржинальными продуктами типа Форекс и CFD, фьючерсами и опционами.

Облигации офлайн

Банк Saxo предлагает традиционную торговлю 33 000 облигаций, поэтому вы наверняка сможете совершить сделку офлайн через наш отдел по работе с облигациями. Обратитесь в Saxo, чтобы узнать о возможности традиционной торговли конкретным видом облигаций. Если это возможно, сделка будет обработана вручную, при этом все данные будут указаны в информации о счете, как и любая другая позиция.

Минимальный размер сделки

К облигациям применяются различные минимальные требования по объему сделки, размер которых может составлять 50, 100 или 200 тысяч в соответствующей валюте. Минимальный размер сделки и шаг для каждой облигации см. в разделе «Условия торговли» своей учетной записи, а также в торговом тикете. Однако есть облигации, которые торгуются в меньших объемах. Они тоже доступны. (Для всех онлайн-облигаций действует минимальный лимит в 10 000 евро или долл. США.)

Торговые сессии на онлайн-платформах

Облигации торгуются круглосуточно по рабочим дням, если соответствующие рынки облигаций открыты. Торговля происходит в дневное время, когда на соответствующих рынках облигаций наблюдается самая высокая ликвидность (т. е. сделки с европейскими государственными облигациями можно совершать в часы, которые являются рабочими в странах Европы).

Цифровая торговля облигациями

Мы предлагаем широкий спектр наиболее активно торгуемых и ликвидных государственных и корпоративных облигаций стран Европы, США, Азии, Ближнего Востока и Африки, а также ограниченное количество латиноамериканских облигаций — всего более 5000 облигаций для торговли онлайн.

Общие сборы

Узнайте больше о наших общих сборах здесь.

Условия торговли

Посмотреть наши условия торговли облигациями можно здесь.

Экспертная поддержка в круглосуточном режиме

Экспертная поддержка в круглосуточном режиме

Независимо от объема торгов вы получаете высококлассную профессиональную поддержку.

Интегрированная цифровая поддержка
Получайте доступ к центру поддержки клиентов в режиме самообслуживания, службе поддержки клиентов по электронной почте и широкому диапазону образовательных курсов.

Круглосуточное клиентское обслуживание
Получайте поддержку по техническим вопросам и обслуживанию счета в любое время в часы работы рынков.

Менеджеры по работе с клиентами и трейдеры
Активные трейдеры получают выделенное контактное лицо и доступ к нашим мировым экспертам-трейдерам.

Эксклюзивные VIP-услуги
Получайте наши лучшие цены, приоритетную поддержку и приглашения на эксклюзивные мероприятия.

Нам доверяют более 25 лет

Нам доверяют более 25 лет

Деятельность полностью регулируется контролирующими органами
Мы придерживаемся самых строгих нормативных стандартов, а наша деятельность полностью лицензирована и регулируется в 15 юрисдикциях в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Финансовая устойчивость
Мы финансово устойчивая компания с надежным балансом. Мы обслуживаем клиентов в 170 странах, управляем активами на сумму 16 миллиардов долларов США и обрабатываем миллион транзакций в день.

Многократно отмечены наградами
Наши достижения регулярно отмечаются коллегами по отрасли, а наши продукты, платформа и обслуживание получали высочайшие награды.

Акции vs. Облигации – каква е разликата

На инвеститорите винаги им се казва да диверсифицират своите портфейли между акции и облигации, но каква е разликата между двата вида инвестиции? Тук разглеждаме разликата между акции и облигации на най-фундаментално ниво.

Акциите са собственост, облигациите са дълг

Акциите и облигациите представляват два различни начина за събиране на средства от страна на предприятието за финансиране или разширяване на дейността им. Когато една компания издава акции, тя продава част от себе си в замяна на пари в брой. Когато предприятието издава облигация, тя издава дълга със съгласието да плати лихва за използването на парите.

Акциите са просто дялове на отделни компании. Ето как работи: да кажем, че една компания е направила това през началната си фаза и е станала успешна. Собствениците желаят да се разширят, но те не могат да го направят само чрез приходите, които печелят от дейността си. В резултат на това те могат да се обърнат към финансовите пазари за допълнително финансиране. Един от начините да направите това е да разделите компанията на акции и след това да продадете част от тези акции на отворения пазар по процес, известен като първично публично предлагане или IPO.

Следователно човек, който купува акция, купува действителен дял от дружеството, което го прави отделен собственик – колкото и да е малък. Ето защо фондът също така се нарича собствен капитал.

Облигациите, от друга страна, представляват дълг. Правителство, корпорация или друго юридическо лице, което трябва да набира парични средства, заема на публичния пазар и впоследствие плаща лихви по този заем на инвеститорите. Всяка облигация има определена номинална стойност (например $ 1000) и плаща купон на инвеститорите. Например, облигация от $1 000 с купон с 4% ще плати 20 долара на инвеститора два пъти годишно ($40 годишно), докато не изтече давността. При настъпване на падеж на инвеститора се връща пълната сума на първоначалната му главница, освен в редките случаи, когато е налице неизпълнение на задължение (т.е. емитентът не е в състояние да извърши плащането).

Разликата за инвеститорите

Тъй като всеки дял от акциите представлява дял от собствеността в дадено дружество – това означава, че собственикът на дялове от печалбите и загубите на компанията – някой, който инвестира в акцията, може да се възползва, ако фирмата работи много добре и стойността му се увеличава с течение на времето. В същото време той или тя рискува компанията да се представи слабо и акциите да паднат – или в най-лошия сценарий (фалит) – да изчезнат напълно.

Индивидуалните акции и цялостният фондов пазар са склонни да бъдат на по-рисковия край на инвестиционния спектър по отношение на тяхната променливост и риска, че инвеститорът може да загуби пари в краткосрочен план. Въпреки това, те също така са склонни да осигуряват превъзходна дългосрочна възвращаемост. Затова запасите се предпочитат от тези с дългосрочен инвестиционен хоризонт и отклонение за краткосрочен риск.

Облигациите нямат мощния дългосрочен възвръщаем потенциал на акциите, но те се предпочитат от инвеститорите, за които доходът е приоритет. Също така облигациите са по-малко рискови от акциите. Докато цените им се променят на пазара – понякога доста съществено в случаите на пазарни сегменти с по-висок риск – по-голямата част от облигациите обикновено плащат пълния размер на главницата при падежа и има много по-малък риск от загуба, отколкото е налице при акциите.

Коя инвестиция е правилна за Вас?

Много хора инвестират в акции и облигации, за да диверсифицират. Решението за подходящата комбинация от акции и облигации в портфейла Ви е функция от вашия времеви хоризонт, толеранс към риска и инвестиционни цели.

Более эффективный способ торговать криптовалютами

Предпочитаете играть на краткосрочной ценовой динамике или занимать длинные позиции? Что бы вы ни выбрали, криптоторговля с Saxo — это безопасный, гибкий и беспроблемный способ инвестировать в криптовалюты, такие как биткойн, эфириум и лайткойн.

Популярные продукты

Акции

Доступ более чем к 19,000 акций, представляющих основные и развивающиеся рынки на 40 биржах мира.

Форекс

Сделки по 182 валютным парам на условиях спот и 140 форвардным контрактам на основные, неосновные и редкие валютные пары, а также на драгметаллы.

Просмотреть все продукты

Включая фьючерсы, ETF, облигации, взаимные фонды, форекс-опционы и иные котируемые опционы.

Быстрая настройка счета

Откройте счет Saxo легко, всего в несколько шагов вы получите доступ к рынкам с различными классами активов.

Мощные торговые инструменты

Доступ к инструментам и функциям, которые помогут найти и использовать новые возможности.

Лучшие цены в отрасли

Получите высококонкурентные спреды и комиссионные для всех классов активов.

Доступ ко всем платформам с одного счета

Выберите платформу Saxo или API-решение, соответствующее вашему стилю торговли и уровню опыта.

Просмотреть все продукты

Инвестируйте в продукты в области наличных средств, торгуйте продуктами с кредитным плечом или позвольте экспертам управлять вашими инвестициями.

Инвестиционные продукты

Инвестиционные портфели

Управляемые портфели создаются и перебалансируются экспертами для достижения устойчивых, долгосрочных результатов и максимальной доходности для вашего уровня риска.

Торговые стратегии

Позвольте опытным трейдерам находить краткосрочные, спекулятивные возможности и принимать торговые решения от вашего имени прямо на вашем счете.

Почему стоит выбрать Saxo Bank?

Нам доверяют больше 25 лет

Saxo Bank был основан в 1992 году и является полностью лицензированным и регулируемым банком. Мы запустили одну из первых в отрасли платформ для онлайн-торговли — SaxoTraderGO, открыв доступ к глобальным рынкам для всех желающих.

Куда не стоит вкладывать деньги: 8 самых опасных финансовых продуктов

Инновационная технология

Как финансово-технологический банк, мы вкладываем значительные средства в новые технологии, чтобы обеспечить нашим клиентам исполнение сделок на институциональном уровне и предоставить мощные функциональные возможности на наших отмеченных наградами платформах.

Станьте частью более 600,000 клиентов

Сегодня более 600,000 наших клиентов и более 120 банков-партнеров используют наши платформы для осуществления сделок по одним из наиболее выгодных цен в отрасли

Локальное присутствие

Мы оказываем круглосуточную поддержку клиентам по рабочим дням из 18 местных отделений и придерживаемся строгих стандартов регулирования в 17 юрисдикциях.

Начать работать с Saxo легко

Зарегистрируйтесь

Выберите тип счета и отправьте заявку

Средства

Вносите средства быстрым и надежным способом: с помощью дебетовой карты или банковского перевода

Торговля

Доступ к 40,000+ инструментам по всем классам активов

Saxo Bank A/S (штаб-квартира)
Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Denmark

Связаться с Saxo

Продукты и цены
Платформы
Счета и услуги
Общее
Другое
Across

Ваш браузер может отображать данный сайт некорректно.

Наш сайт оптимизирован для просмотра с помощью системы под управлением ОС IOS 9.x, а также для браузера IE 10 или новее. Если вы используете старую версию системы или браузера, вебсайт может выглядеть иначе. Чтобы улучшить отображение сайта, рекомендуем вам обновить браузер или систему.

Инвестиции в акции и облигации. С чего начать?

В данной статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию, которую можно применять новичкам на финансовых рынках. Инвестиции в акции и облигации для начинающих: как сделать первые шаги на бирже и не прогореть. Начинающий инвестор − это желанная добыча для акул финансовой индустрии, поэтому помните: на первом этапе главное − не заработать и разбогатеть, а сохранить свои деньги.

Помните, что инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации начинать с кредитных средств не стоит. Даже если гуру, маг или профессионал с большой буквы обещает золотые горы и 100% профит.

Биржевая литература

Первые шаги следует начинать с изучения классической биржевой литературы. Самыми фундаментальными работами являются «Умный инвестор» Бенджамина Грэхема и «Обыкновенные акции, необыкновенные доходы» Фишера. Уоррен Баффет отмечает, что его стратегия сформирована на 15% Фишером и 85% Грэхема.

Если нацелены, больше уделять внимания спекуляции, трейдингу, тогда работы Элдера обязательны к изучению. В особенности «Как играть и выигрывать на бирже».

Кроме этого нужно познакомиться азами технического анализа, независимо от того, насколько активно будут использоваться на практике. Важно понять, как работают эксперты в особенности аналитики. «Технический анализ. Полный курс» автора Джек Швагер и Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков».

После того как прочитаны первые 5 базовых книг, проинвестируете в собственную грамотность, уверенность прибавится.

Акции: Что такое акции? Как заработать?

Тренировка

Потребуется выбрать брокера и открыть счет, лучше сразу открыть индивидуальный инвестиционный, чем раньше, тем быстрей пройдет 3 года. После можно приступать к тренировке. Здесь лучше начинать с небольшого депозита, приносите те деньги, которые вы не боитесь потерять. Сумма для вас должна быть не критичной. Когда речь идет о торговле последними деньгами присутствует психологический фактор, стресс и неверные решения быстро увеличить сумму будут присутствовать 100%. Лучше начать с малого, постепенно наращивая капитал.

Демо-счет

Для начала можно выбрать демо-счет, который представлен большинством брокеров на Московской бирже. Не стоит долго сидеть на счете этого типа, достаточно уделить время изучению терминала, каковы особенности открытия графика и заключения сделок, что и где расположено − демо-счет это идеальное решение. Помните, что работа на реальном терминале и демонстрационном − это две разные разницы.

Как инвестировать в акции США в Украине / Как выбрать брокера для инвестиций

Самостоятельное инвестирование или работа с консультантом?

Этот вопрос очень актуален для новичков, начинающих работать и осуществлять инвестиции денег в акции и облигации. Лучше начать самому, поняв, как все работает реально подобрать проверенного, профессионального консультанта. В противном случае присутствует вероятность попасть на неопытного эксперта, который сольет все деньги.

Формирование долгосрочного инвестиционного портфеля

Это совокупность всех активов, которые имеются на брокерском счете на бирже. Это набор из:

 • акций;
 • облигаций;
 • индексов и прочих фондовых инструментов.

Суть портфеля в том, что в портфеле должны присутствовать активы с разными уровнями риска. В случае если одни активы показывают убыток, вторые позволяют компенсировать потери. Это позволит уменьшить потери.

Ключевой принцип формирования портфеля − не складываем яйца в одну корзину, то есть диверсифицированный портфель нужно сделать каждому. Для этого потребуется выбрать активы с разными уровнями риска.

Прежде чем собирать портфель нужно удостовериться присутствует ли финансовая подушка безопасности. Ее можно хранить на банковском депозите.

Составляем портфель для инвестиции в акции, облигации и прочие инструменты. Для новичков рекомендуется 50% хранить в консервативных инструментах, лучше на самом деле свыше 50%. Выбираем инструменты с небольшой доходностью, но низкими рисками. Они позволят не потерять деньги. Какие инструменты подходят для консервативной части портфеля?

Акции или Облигации

 • облигации;
 • ETF-фонды, денежного рынка, смешанный и золото.

Если средства ограничены, на первом этапе можно работать только с данной группой инструментов. Если деньги остались на них можно купить долю акций: российских и иностранных компаний. Лучше добирать в портфель для начала акции компаний, которые приносят стабильные дивиденды на истории.

Интересно будет узнать, что у нас на рынке акций существует несколько типов портфелей:

 • рост − ориентирован на рост курсовой стоимости акций − продажа дороже, покупка дешевле. Такими акциями считаются бумаги, которые на истории продолжительное время растут. Данная история является рискованной, поскольку рост может прерваться упадком, несмотря на историю;
 • доход − акции дивидендные. Высоким показателем дивидендов считается прибыльность выше 6%. Покупаем бумаги, которые приносят стабильные дивиденды. Можно рассчитывать на стабильный доход;
 • смешанный − здесь представлено два типа портфелей в смешанном типе.

Когда речь идет о портфеле акций, это составляющая инвестиционного портфеля. Инвестиции в акции для начинающих необходимо начинать взвешенно и обдуманно, на старте можно обойтись минимальным процентом данных активов.

Набираясь опыта, изучая ситуации, инвестор сможет развить интуицию, которая позволяет увеличить степень принятия рисков. Портфель, который обсужден ранее пример консервативного метода работы − это нижняя ступень. Когда почувствуете потребность можно составить более агрессивный портфель, в котором будут присутствовать рисковые инструменты − как вариант корпоративные облигации с низкой степенью надежности, дающие неплохую доходность. Также можно добавить акции второго и третьего эшелона, низколиквидные, которые не всегда быстро продаются. При этом такие инструменты прибыльны. Это можно корректировать, беря во внимание ваш рост и опыт.

Необходимо понимать, что инвестиционный портфель − это личный проект, который можно изменять.

Just2Trade — универсальный брокер (акции, облигации, форекс и т.д.). Обзор и отзывы 2022

Брокер Just 2 Trade ( официальный сайт ) – интересная компания, помимо стандартных брокерских услуг Джаст ту Трейд предлагает, например, выход на IPO , есть и другие особенности. Сочетание низкого входного порога и широких торговых возможностей превращают брокера в один из лучших вариантов и для новичка, и для опытных трейдеров/инвесторов. Здесь нет проблем с надежностью, доступны все значимые рынки планеты, при этом торговые условия как минимум не хуже, чем у лучших брокеров мира. Ниже – детальный обзор с акцентом на торговых условиях и неочевидных нюансах работы с Just 2 Trade .

 1. Just2Trade — общая инфа, лицензии и регулирование
 2. Регистрация реального и демо-счета у Just 2 Trade
 3. Верификация
 4. Типы счетов Just2Trade
 5. Условия торговли на Форексе и едином счете
 6. Работа на рынках Америки, Канады и Мексики через ROX
 7. Работа с деривативами (фьючерсы и опционы)
 8. Предложение для профессионалов и проп-трейдинговых групп
 9. Выход на IPO
 10. Доверительное и консультационное управление
 11. Инвестиционные возможности
 12. Работа с криптовалютой
 13. Торговые платформы
 14. Пополнение и вывод средств
 15. Заключение

Краткая характеристика Just2Trade

 • Официальный сайт : j2t.com
 • Год основания : 2007 г.;
 • Юрисдикция : Кипр ;
 • Регулирование : CySEC, ESMA ;
 • Минимальный депозит : $100 ;
 • Торговые инструменты : акции (американские, европейские, российские и др.), облигации, фьючерсы, опционы, ETF, валютные пары и cfd (форекс);
 • Число торговых активов : более 150 тыс;
 • Кредитное плечо : до 1:500, по акциям до 1:20;
 • Спред : от 0 пунктов;
 • Торговые платформы : МТ4, МТ5, ROX , CQG, Lightspeed Trader, Sterling Trader Pro, мобильные версии ;
 • Демо-счет : есть;
 • Бонусы : до 2000$;
 • Ввод и вывод средств : банки, карты, платежные системы, криптовалюта ;
 • Верификация : необходима;
 • Дополнительные инвестиционные возможности : доверительное управление, ПАММ, участие в IPO, индивидуальные инвестиционные портфели, криптоторговля;
 • Прочие возможности: торговая аналитика, сигналы ;
 • Статус : платит .

Брокер Just2Trade — общая инфа, лицензии и регулирование

Брокер Just2Trade появился в 2007 г., изначально это была американская компания. В дальнейшем судьба брокера оказалась связана с российским Финамом, запустившим в 2022 г. WhoTrades .

В 2022 г. FINRA разрешает WhoTrades покупку 2 американских компаний – Just 2 Trade и LowTrades . За счет этого планировалось нарастить присутствие на местном рынке. В начале 2022 г. WhoTrades превращается в Score Priority (он работает с клиентами из США), а бренд Just 2 Trade остается на рынке и продолжает предлагать услуги трейдерам и инвесторам. Связь с российским Финамом сохраняется.

Работа брокера регулируется кипрским CySEC (лицензия No .281/15). Также деятельность компании соответствует требованиям европейской ESMA . Just 2 Trade не является налоговым агентом в РФ, поэтому вопросы с налоговой придется решать самостоятельно.

По внутренней статистике Just 2 Trade клиентами брокера уже стало более 130000 людей из 130+ стран мира. Клиентская база стабильно растет, это доказывает то, что выбран правильный вектор развития.

Одно из ключевых преимуществ компании – единый счет и доступ ко всем типам активов . Через Just 2 Trade клиент может работать с форекс (валютными парами), фьючерсами и опционами , акциями компаний и ETF фондов , криптовалютой , контрактами на разницу на различные активы, облигациями . Есть и торговля на внебиржевом рынке.

Регистрация реального и демо-счета у Just 2 Trade

В верхнем правом углу официального сайта Just2Trade находятся кнопки «Открыть счет» и «Демо». Первая отвечает за создание учетной записи для реальной торговли, вторая – за виртуальный депозит, он используется для учебы и тестирования новых торговых идей.

В открывшемся окне увидите стандартную регистрационную форму. Здесь же выбирается один из 3 типов счетов – standard , ECN или Global .

 • Заполняется более детальная форма с указанием не только личных данных, но и адреса регистрации клиента. Брокер Just 2 Trade выполняет требования FATCA и соответствует стандартам CRS , поэтому при регистрации указывается и ИНН. Если его нет, то нужно выбрать одну из причин, по которым ИНН не выдается гражданам.
 • Экономический профиль. Здесь нужно ответить на ряд вопросов, связанных с финансами. К ним относятся – опыт торговли, размер капитала, риск, цель инвестирования, инструменты, с которыми планируется работа через брокера .
 • На третьем шаге уточняются параметры счета. Выбирается его тип, валюта депозита (доллары, евро, рубли и МВС – микробиткоин). Здесь же брокер уведомляет клиентов о том, что по умолчанию плечо равно 1 к 50, но его можно увеличить еще на стадии регистрации счета. Дается текстовое пояснение как это сделать.
 • Завершающая стадия. Здесь клиент должен выбрать свой статус (частное лицо или профучастник) и дать согласие с условиями работы брокера. Здесь же подключается РЕПО.

Демо-счет регистрируется на порядок проще, на открытие учебного депозита уйдет пара минут. При его регистрации нужно указывать тот же телефон и прочие данные, которые указывались при заполнении анкеты на создание демо-счета.

Инвестиции в акции и облигации. С чего начать?

Жестких региональных ограничений нет (за исключением граждан и резидентов США). Счет могут открыть и резиденты РФ, и жители других стран, все этапы выполняются дистанционно.

Шейх Сулейман Ар-Рухейли. Суть акций в исламе и её виды. Кумар Мухаметзянов

Верификация

Что касается верификации, то документы можно загрузить и на последнем этапе регистрации, и позже. Если не загружать документы при регистрации, то на email придет письмо, в котором компания сообщит о том, что для открытия счета нужны сканы 2 разных документов для подтверждения личности и адреса проживания. Процедура простая, проверка документов сотрудниками брокера Just2trade производится в тот же день, долго ждать не придется.

Типы счетов Just2Trade

В зависимости от доступных рынков брокер Just2Trade предлагает следующие типы торговых счетов :

 • Forex . Ведется работа с валютными парами и контрактами на разницу. В рамках этого типа счетов есть разделение на подвиды – Standard , ECN (стандартная и Pro версии).
 • USA ( ROX ). Открывается для работы с рынком США, Канады, Мексики, Европы. Можно работать на фондовых и опционных американских площадках. Совокупное число доступных для торговли активов превышает 7000. При этом не нужно обладать статусом квалифицированного инвестора, чтобы получить весь список иностранных ценных бумаг.
 • Мировые фьючерсы. Доступна работа с тысячами деривативов (фьючерсы и опционы), используется МетаТрейдер5 и CQG .
 • MT 5 Global . Используется один счет, с которого доступны инструменты, торгующиеся на биржах США, Европы и Азии. На этом счете можно торговать акции, облигации, фьючерсы, опционы и т.д. Единый счет – одно из ключевых преимуществ Just2Trade.
 • PAMM . ПАММы – подвид доверительного управления, при котором инвесторы фактически вкладывают деньги в опыт другого трейдера.

Что касается демо-счета, то он выдается без ограничений. На балансе виртуальные $100000, этого достаточно для любых экспериментов.

Для инвесторов важно то, что брокер не взимает плату за ведение счета , услуги депозитария также бесплатны. То есть клиент может купить акции и хранить их, не тратя на это ни доллара.

Удобно то, что при работе с иностранными акциями в роли обеспечения могут выступать рубли и наоборот – при работе с российскими ЦБ обеспечением могут являться доллары. За счет этого достигается экономия на комиссиях.

Условия торговли на Форексе и едином счете МТ5 Global

Форекс счет — это счет, на котором доступна торговля валютными парами, cfd контрактами, металлами и криптовалютой.

MT5 Global — здесь доступны для торговли все форекс активы, а также активы фондового рынка — акции (американские, европейские, российские и др.), облигации, фьючерсы, опционы, ETF.

Ввиду обилия активов на этом стоит остановиться подробнее. Детальное сравнение находится здесь , ниже – ключевые особенности:

 • Стартовый капитал – $100 по счетам Global и Standard , $200 – для ECN .
 • Исполнение рыночное на всех типах счетов.
 • На MT 5 Global есть фиксированная комиссия за каждый лот – $2, по обычной и Pro версии ECN комиссия составляет от $3 и $2 соответственно.
 • Уровни стоп-аут и маржин-колл совпадают для всех счетов и составляют 50% и 100% соответственно.
 • На MT 5 Global запрещено хеджирование позиций.

Максимальное плечо доходит до 1 к 500 , но получить его могут только трейдеры/инвесторы, соответствующие статусу профессионального клиента в соответствии с требованиями MiFID . Нужно выполнение хотя бы одного из перечисленных ниже требований:

 • Наличие лицензии профучастника рынка ЦБ.
 • Собственный капитал от €2 млн, торговый оборот за год от €40 млн, балансовая стоимость всех активов от €20 млн. Нужно выполнение как минимум 2 из перечисленных требований.
 • Финансовая деятельность – основное направление работы клиента.

Этот статус также можно получить, если соответствовать 2 из 3 перечисленных ниже требований:

 • Клиент от года занимал пост, для которого нужны знания финансовых операций и инструментов.
 • Портфель клиента (непосредственно деньги и купленные активы) превышает €500000.
 • За предыдущие 4 квартала хотя бы в одном квартале заключалось 10 и более сделок крупного объема.

Если эти требования выполняются, клиент подает заявку, Just 2 Trade проверяет ее и, если все в порядке, то присваивает звание профессионального клиента.

Работа на рынках Америки, Канады и Мексики через ROX

При работе на американском рынке через ROX предлагаются следующие условия:

 • Стартовый депозит от$3000.
 • На стартовом уровне предполагается сбор в $0,012 за 1 акцию, но не меньше $2,75 за сделку. При работе с опционами на базовом тарифе сбор составляет от $2,15 за контракт, минимальная комиссия за сделку не устанавливается. С ростом оборотов комиссионные сборы снижаются вплоть до $0,0025 за 1 ценную бумагу. По опционам комиссия понижается вплоть до $0,4 за контракт.
 • Помимо указанных на сайте есть и дополнительные сборы при торговле. Небольшой процент взимают биржа/ ECN , есть так называемая SEC fee , также есть сбор за поглощение/добавление ликвидности (ликвидность поглощается при работе по рынку и создается при размещении отложенных приказов). Если приказ отдается в телефонном режиме, то дополнительно взимается $8 за сделку.

Официальный сайт Just 2 Trade содержит исчерпывающую информацию по комиссиям. Что касается сборов при работе через ROX , то все комиссии указаны в этом документе .

Возможна работа с плечом. Стоимость использования заемных средств – 9% годовых , меняется при изменении процентной ставки в США.

Сам терминал не бесплатный, за ROX придется заплатить $39 (доступны биржи США и Мексики) в месяц + $1 за предоставление котировок с опционных бирж США. Профессиональным клиентам терминал обойдется дороже, для них цена – $59,00 в месяц. Если нужны котировки из Канады, то придется доплатить еще $34,50. Платформа становится бесплатной при обороте от 300000 акций в месяц.

Есть так называемый групповой тариф Dream Team . Все участники группы должны открыть счета в течение календарного месяца. При расчете комиссии будет учитываться оборот всей группы, но применяться он будет к каждому из счетов.

Работа с деривативами (фьючерсы и опционы)

Если цель – работа с деривативами, то придется выбирать между MT 5 Global (единый счет) и платформой CQG . Вариант с МТ5 выгоден тем, что терминал бесплатен. Формально за версию МТ5 «Полная» нужно платить $1, но и этот платеж обнуляется, если в месяц заключается хотя бы одна сделка.

Комиссия брокера зависит от страны на бирже которой ведется торговля. Например, на Таиландской ( SET ) это 0,5% от объема сделки, но не менее $37, а на японской TSE – 0,3% от сделки, но не меньше $5. Если приказ отдается голосом, его исполнение будет стоить дополнительных $5.

Также с деривативами можно работать через платформу CQG , в отличие от МТ5 за нее придется заплатить:

 • CQG QTrader обойдется в $75 за месяц.
 • CQG Integrated Client будет стоить $595 за месячный доступ.
 • CQG Trader – $25 /мес.

Бесплатно выдается только CQG Desktop.

Брокер Just2Trade предлагает фиксированную комиссию в $1,50 за контракт (в одну сторону). Дополнительные сборы и стоимость котировок оплачиваются отдельно.

ФОРЕКС АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ

Самые высокие уровни кредитного плеча и низкие спреды

Быстрые и безопасные способы оплаты

Быстрое исполнение и надёжные функции

Уникальные бонусы и рекламные кампании

Платформа WebTrader

Наша интуитивно понятная и простая в использовании платформа предоставит вам всё необходимое, чего только можно ожидать от торговой площадки, разработанной на основе новейших технологий и созданной для быстрого исполнения. Здесь вас ждет большой ассортимент торговых инструментов, бесплатные аналитические инструменты, экономический календарь, аналитика Trading Central, а также такие функции как ордеры стоп и лимит, благодаря которым вы сможете поднять свои торговые навыки на принципиально новый уровень.

 • Платформа WebTrader
 • Аналитика Trading Central
 • Экономический Календарь
 • Актуальные новости рынка

Платформа, отмеченная множеством наград

Откройте для себя новые торговые возможности на интуитивно понятной платформе, которая предоставляет лучший анализ рынка. Начните динамическую торговую сессию в три простых шага:

Выберите активы, которые соответствуют вашему стилю торговли, и узнайте, что влияет на них.

10000$ Инвестируя 1$ В День В Акции! Эксперимент На Форекс! Как Купить Акции Крупных Компаний?

Совершенствуйте свои торговые стратегии с помощью эксклюзивной информации и первоклассных торговых инструментов.

Научитесь соотносить рыночные данные с мощными инструментами и диверсифицировать свой торговый портфель, добавляя больше инструментов.

Отмеченный множеством наград инструмент динамического анализа

Улучшите свои стратегии с помощью интерактивных диаграмм и встроенного расширенного анализа.

Отслеживайте движения рынка благодаря ежедневным обновлениям уровней поддержки и сопротивления.

Альтернативные сценарии, основанные на движении рынка, позволяют получить четкое представление о вероятном направлении инструментов.

Переведите свои стратегии на новый уровень благодаря многофункциональной аналитике и множественными таймфреймам.

Расширенный охват рынка в нашем ежедневно обновляемом экономическом календаре

Устанавливайте фильтры на рынки, которые вас интересуют, и следите за событиями, которые влияют на них.

PUT IN MARKET — Владимир Левченко: АЗИАТСКИЕ ВАЛЮТЫ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, БРАЗИЛИЯ, ПЕРУ (01.08.2021)

Отсейте весь информационный шум и получайте только актуальные для вашей торговой стратегии новости!

Следите за мировыми событиями и тем, что влияет на каждый инструмент.

АКТИВЫ

 • Биржевые фонды (ETF)
 • Валютные пары (Форекс)
 • Облигации
 • Индексы
 • Акции
 • Сырьевые товары
 • Криптовалюты

РЕСУРСЫ

 • Торговые платформы
 • Webtrader
 • MT5
 • Счета
 • Trading Central
 • Еженедельный перенос CFD
 • Условия торговли

КОМПАНИЯ

 • О НАС
 • Контакты
 • Аффилиаты

ПОДДЕРЖКА

 • Вопросы и ответы
 • Правовая документация
 • Правила и условия
 • Политика конфиденциальности
 • Уведомление о рисках
 • Способы платежа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВЫСОКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ РИСКЕ: Торговля CFD является в высокой степени спекулятивной, сопряжена со значительным риском и подходит не всем инвесторам. Настоятельно рекомендуем вам ознакомиться со всеми соответствующими предупреждениями и документами, прежде чем начинать торговать. Существует риск полной потери первоначально инвестированного капитала. Настоятельно рекомендуется внимательным образом рассмотреть возможность торговли инструментами с использованием кредитного плеча в отношении индивидуальных финансовых обстоятельств. Также рекомендуется убедиться в том, что вы осознаёте все возможные риски, прежде чем приступать к торговле.Торговля через онлайн-платформу несет в себе дополнительные риски. Для получения более подробных сведений перейдите в раздел Юридическая информация.

Территориальные ограничения: Открытие счетов на территории некоторых стран, в том числе Японии, Канады и Соединенных Штатов Америки, невозможно. Более подробные сведения содержатся в документе Правила и условия.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса